ความทุกข์เป็นหินลับปัญญาความทุกข์ทั้งหลาย
เป็นหินลับปัญญา
ความสุขทั้งหลาย
เป็นม่านปิดบังตาบังใจ

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ