อย่าไปภาวนา เพื่อการยึดมั่น


การภาวนา
ให้ภาวนาเพื่อการละ
การวาง ในสิ่งที่เรายึดมั่น
อย่าไปภาวนา 
เพื่อการยึดมั่น 
ในสิ่งที่ภาวนา

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

Image by SixpathofDewa from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอย่าอยาก อย่าสร้างขึ้นมา และอย่าดัดแปลงยิ่งอยากให้จิตเป็นกุศลมากเท่าใด
จิตก็ยิ่งเป็นกุศลยากขึ้นเท่านั้น
เพราะ "ความอยาก" นั้นเป็นอกุศล
จงรู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้น และดับไป
แต่อย่าอยาก อย่าสร้างขึ้นมา และอย่าดัดแปลง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา