ให้มองโลกตามหลักความจริง
          มองโลก เราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยาม อย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญ และอย่าตำหนิติฉินนินทา แต่ให้มองดูตามหลักความจริง มีความจริงเป็นที่ตั้ง มีธรรมเป็นจุดศูนย์กลาง สรุปลงในธรรม ยุติลงในธรรม เป็นยุติได้

                                                                                       หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

มีความเพียร มีสติ ย่อมเห็นนิพพาน          ขอให้เราท่านทั้งหลาย จงตั้งสติในกาย ในการไป การมา การกิน การถ่าย การอยู่ นั่ง ยืน นอน เดิน อย่างมีสติ เมื่อมีความเพียรและสติดังนี้ จึงเห็นแจ้งพระนิพพานแน่นอน เหมือนคนพยายามหีบน้ำมันงาไม่หยุดไม่ยั้ง ย่อมได้น้ำมันงาฉันนั้นแล

                                                                                    ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร