เรามีหน้าที่ หายใจเข้าออกสบาย…พระพุทธเจ้าจึงสอนเราทำใจสบาย…
คือ หายใจเข้าออกสบาย…
เราไม่มีหน้าที่ ให้สงบหรือไม่สงบ
เรามีหน้าที่ หายใจเข้าออกสบาย…
เราไม่มีหน้าที่ ที่เราจะไปจัด ไปทำ ไปห้าม
เกิด แก่ เจ็บ ตาย นินทา สรรเสริญ
เรามีหน้าที่…หายใจเข้าออกสบายอย่างเดียว

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

อยากทําบุญให้รีบทําพระพุทธเจ้าบอกถ้ามีจิตเป็นบุญเป็นกุศล
อยากทําบุญให้รีบทํา
เพราะถ้าไม่รีบทํา กิเลสจะมา
ความหวง ความตระหนี่
จะไม่อยากทําแล้ว

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้ว ทุกข์นั้นก็ดับไป...เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้ว ทุกข์นั้นก็ดับไป
สุขเกิดขึ้นมาแล้ว สุขนั้นก็ดับไป 
นอกเหนือนี้ไม่มีแล้ว มันก็เป็นอย่างนี้ 
ถ้าเราไม่ไปติดในความรัก ไม่ติดในความชัง 
ไม่ติดในความสุข ไม่ติดในความทุกข์ 
เท่านั้นก็เรียกว่า เราเดินตามกระแสธรรม ของสมณะ..

หลวงปู่ชา สุภัทโท

หลักการของวิปัสสนา
หลักการของวิปัสสนาคือ การระลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจ ในขณะปัจจุบัน 
ด้วยความไม่ยินดียินร้าย ทุกขณะของชีวิตเป็นเวลาของการเจริญสติ
ไม่ว่าจะกำลังอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม…กายกำลังทำอะไรก็ให้รู้
ในขณะนั้นถ้ามีความคิดฟุ้งซ่าน ก็ไม่ว่าอะไร ไม่ยินดียินร้า...
รู้ว่าฟุ้งแต่ไม่ฟุ้งด้วย เราเพียงแต่รับรู้รับทราบไว้เฉยๆ สงบก็รู้ คิดก็รู้... 
เรามีหน้าที่ระลึกรู้สภาวธรรมทั้งหลาย ตามที่มันปรากฏ 
ด้วยใจที่เป็นกลาง ปล่อยวางอยู่เสมอ
ไม่ต้องบังคับจัดแจงอะไรให้เป็นอะไร สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี