ระลึกรู้รูปนามเป็นปรกติ จะเกิดปัญญาเอง
เราเจริญสติ ระลึกรู้รูป-นามให้เป็นปรกติ 
ให้เท่าทัน ให้ได้ปัจจุบันเรื่อยๆ ไป 
วางใจเป็นกลาง ไม่ตกไปในข้างยินดียินร้าย 
มันก็จะเกิดญาณ เกิดปัญญาขึ้นเอง

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี