ใจไม่แบกทุกข์สุข คือสุขแท้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้กลัวเสียมรรค ผล นิพพาน มากกว่ากลัวเสียเพื่อนพื่อนของเราส่วนใหญ่
มักจะเป็นศัตรูในคราบของเพื่อนโดยที่เราไม่รู้สึกตัว
เขาจะชวนเราไปทางลาภ ยศ สรรเสริญ
ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเราเองก็มีความยินดีอยู่แล้ว
พอมีใครมาชวนไปในทางนี้ก็เลยมีข้ออ้างทันทีว่ากลัวจะเสียเพื่อน
ยินดีที่จะเสียมรรค ผล นิพพาน
มรรค ผล นิพพาน นี้ถ้าได้มาแล้วมันจะเป็นของที่อยู่กับเราอย่างถาวร
แต่เพื่อนที่เรากลัวจะเสียนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันอยู่ดี
แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรในทางธรรมเลย 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ผู้มีวิชชา วิมุตติ
“..ไม่ติดในสิ่งที่เรารู้ ไม่ติดอยู่ในความรู้ ไม่ติดอยู่ในรู้
แยกสภาพธรรมไว้เป็นส่วนๆ ได้ เช่นนี้ชื่อว่า 
เป็นผู้มีวิชชา วิมุตติ 
คือ รู้จักเบื้องต้น เบื้องปลายและท่ามกลาง 
วางไปตามสภาพแห่งความเป็นเอ...
ที่เรียกว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ..”

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา