ทิ้งไปเสียเลย


ขันธ์ ๕ นี้ 
ถ้าแบกเอาไว้แล้วมันเป็นของเรา 
ก็น่าจะแบกหน่อย 
แต่นี่ยังไง ยังไง 
มันก็ไม่ใช่ของเราอยูํดี 
จะไปแบกทําไม 
ทิ้งไปเสียเลย

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Image by skeeze from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ทำความเพียร


รู้ "สักแต่รู้" ตลอด 
ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป
เรียกว่าทำความเพียร  
เราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

Image by sebadelval from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา