ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน


ภิกษุ ท. !! เราจักแสดง ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน แก่พวกเธอ
พวกเธอจงฟัง จงทำในใจให้ดี เราจะกล่าว
ภิกษุ ท. !! ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ภิกษุในกรณีนี้ ...
ย่อมเห็นซึ่งจักษุว่าอนัตตา
ย่อมเห็นรูปทั้งหลายว่าเป็นอนัตตา
ย่อมเห็นจักษุวิญญาณว่าเป็นอนัตตา
ย่อมเห็นจักษุสัมผัสว่าเป็นอนัตตา
ย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุข 
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยว่าเป็นอนัตตา
ภิกษุ ท. นี้แล คือ ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน นั้น


- สฬา.ส° ๑๘/๑๘๖/๒๓๔

...

ปล. กรณีของ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ทรงตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกัน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาละกามตัณหา ก็ต้อง "เห็น"


ละกามตัณหา กามราคะ ละปฏิฆะได้ 
ก็ต้อง "เห็น" นี่แหละ เห็นมันเกิดเห็นมันดับ 
ไม่ยึด ไม่ติด ไม่ข้อง
"ตัณหา" นี่ห้ามไม่ได้ 
มันเกิด ถ้าเรารู้เท่าทันก็จบ 
เราไม่ทำตาม ก็หมดเลย 
ตัณหาก็เป็นของเกิดดับ ไม่มีตัวเรา.. 

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่เรื่องสําหรับคนแก่


อย่าทําเล่นกับเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
มันไม่ใช่เรื่องสําหรับคนแก่ หรือว่าเป็นเรื่องเอาไว้สวดศพคนตาย
แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับคนเป็น ๆ

ท่านพุทธทาสภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ชีวิตที่มีความสุขจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา