ผู้ฝึกใหม่ ต้องพิจารณากายจนเกิดความรู้เรื่อง
สำหรับผู้ฝึกใหม่ ต้องการความสงบ 
ต้องพิจารณากายจนเกิดความรู้เรื่อง มีความเข้าใจ 
พิจารณากาย รู้กายชัด จนมีความเบื่อหน่าย 
คลายความรักกาย คลายความชังกาย จิตสงบรู้เหตุผลถูกต้อง 
สงัดเงียบในทุกข์ในสุข เพราะได้ผ่านกายสุขกายทุกข์มาแล้ว 
ทั้ง ๔ อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน สติระลึกกาย 
สัมปชัญญะรู้กาย สมาธิจิตตั้งมั่นที่กาย 
จิตที่รู้กายนั้น จะค่อยโน้มไปสู่วิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติ 
อย่ารีบร้อนเพื่อรู้ จะเป็นการชิงสุกก่อนห่าม 
จะไม่ได้มรรคผลใดๆ จงตั้งใจให้ “รู้” ให้ดี


พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

แค่หายใจด้วยความรู้สึกตัว ก็มีความสุขจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความไม่รู้ตัวเป็นบาป ส่วนความรู้ตัวนั้นเป็นบุญ
ความไม่รู้ตัวเป็นบาป ส่วนความรู้ตัวนั้นเป็นบุญ
บาปหรือบุญเช่นนี้ไม่ต้องถามใคร ย่อมรู้ย่อมบอกอยู่ในตัวของตัว
อะไรคือบุญ อะไรคือบาป เราก็ต้องดูมาที่ตัวเอง
ขณะใดที่เราลืมตัว ขณะนั้นเป็นบาป บาปตรงลืมตัว ตรงที่ไม่รู้สึกตัว
แล้วก็ถามว่าขณะไหนเป็นบุญ

ขณะที่เรารู้สึกตัวและเคลื่อนไหวอยู่ตามธรรมชาติ
ดังนี้เรียกว่าเรากำลังทำบุญหรือกำลังเป็นบุ


ท่านเขมานันทะ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา