แต่อย่าไปเป็น นักภาวนา


ภาวนาให้เป็น
แต่อย่าไปเป็น นักภาวนา
ให้ใจเหมือนใบไม้แห้ง
ที่พร้อมจะสลายไป
อย่าเป็นใบไม้สดที่เพิ่งก่อตัว
เพื่อจะไปเป็นอะไร อะไรก็ตาม
การภาวนา ถ้าปฏิบัติเพื่อสนองตน
ต่อให้คิดว่า รู้ มากแค่ไหน
รู้ ละเอียด ลึก อย่างไร
ก็เหมือนวนอยู่ในน้ำวน
มีแต่จะดูดกลืนจิต ให้ลงต่ำไปเรื่อยๆ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by pasja1000 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ตั้งใจปฏิบัติให้ได้เป็นเศรษฐีธรรม


ท่านทั้งหลายมีสมบัติเงินทองอะไร
อย่าไปภาคภูมิใจนะ ให้ภาคภูมิใจกับศีลบริสุทธิ์ 
สมาธิแน่นหนามั่นคง 
ปัญญามีความแพรวพราวภายในใจ 
จิตใจหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ
อยู่ที่ไหนสง่างาม นี่มหาเศรษฐีธรรม 
เศรษฐีนอกนั้นโลกเขามีแล้วอย่าไปแย่งตำแหน่งเขา 
เอาเศรษฐีธรรมไม่มีใครมาแย่ง 
ตั้งใจปฏิบัติให้ได้เป็นเศรษฐีธรรม 
พระพุทธเจ้า-พระอรหันต์ท่านเป็นเศรษฐีธรรมทั้งนั้น  
หาความทุกข์ไม่มี มีแต่บรมสุขเต็มเนื้อเต็มตัว 
ดับแล้วปั๊บไปนิพพานเลย 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา