จิตอาศัยโลก สู่จุดเหนือโลก          ความจริงโลกน่ะ  เป็นอารมณ์ของจิต  ในเมื่อจิตตัวนี้รู้ความจริงของโลกแล้ว  มันจะปลีกตัวไปลอยเด่นอยู่เหนือโลก  แล้วมันอาศัยโลกนั่นแหละเป็นบันไดเหยียบไปสู่จุดที่อยู่เหนือโลก 

                                                                                                   หลวงพ่อพุธ   ฐานิโย

ควรจะกลัวความเกิด
มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย กลัวความตาย
แต่ยินดีกับความเกิด 
เมื่อเกิดแล้ว ไม่ตายไม่มี 
ต้องตายแน่ๆ 
ผู้กลัวความตาย จึงต้องควรชำระ 
โมหะ อวิชชา ที่หุ้มห่อจิต ...

อันเป็นต้นเหตุให้หมดจด 
จึงจะไม่เกิดไม่ตายอีก..
ควรจะกลัวความเกิด 
อย่าไปกลัวความตายเลย จึงจะถูก..

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Link to the Photo

ผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ควรห่วงสอบภูมิ          ในเรื่องของการปฏิบัตินั้น เราไม่ต้องไปห่วงพะวงกับการสอบชั้นสอบภูมิดอกว่าจะเป็น โสดา สกิทาคา อนาคา หรืออรหันต์ ข้อสำคัญควรจะสอบแต่ว่า ขณะนี้เราได้ชำระกิเลสตัณหาของเราให้หมดสิ้นไปแล้วแค่ไหนดีกว่า นี่แหละจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง การสอบภูมิสอบชั้นมิใช่สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องคำนึงถึง

                                                                                                        ท่านพ่อลี ธัมมธโร