ในเมื่อตัวตนจริงๆ ไม่เคยมี แล้วจะวางตัวตนตรงไหน ?
เมื่อไม่มีอะไรอยู่ในมือ แล้วจะวางอะไร ?
ในเมื่อตัวตนจริงๆ ไม่เคยมี
แล้วจะวางตัวตนตรงไหน ?
ถ้ายังมีการพยายามวางตัวตน 
ก็มีตัวตนนั่นแหละเป็นผู้วางตัวตนซึ่งไม่มีอยู่จริง
อยู่ให้เหนือการปล่อยวางนั้นเสีย 
ก็หมดตัวตนที่จะต้องวางอะไรไปเอง...


พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

เราเป็นทุกข์ เพราะกังวลที่จะไปดับความคิดการปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติแล้วสงบ 
เราปฏิบัติให้เท่าทันความคิด 
ให้เท่าทันอารมณ์ ให้เห็นอารมณ์ต่างๆ มันเกิดขึ้น 
อารมณ์ต่างๆ มันมีอยู่ เดี๋ยวมันก็ดับไป
ความคิดต่างๆ มีอยู่ เดี๋ยวมันก็ดับไป...
เพราะอะไร? เพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา
ดับไปเป็นธรรมดา คือ เป็นธรรมดาที่มันต้องดับไป 
ที่เราเป็นทุกข์อยู่ เพราะเรากังวลที่จะไปดับมั

พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/