ธรรมะที่แท้จริง ต้อง “ทิ้งเหตุ ทิ้งผล”
เรื่องธรรมะ.....ที่แท้จริงนั้น ต้อง “ทิ้งเหตุ ทิ้งผล” 
คือ ธรรมะมันสูงกว่านั้น
ธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ ระงับกิเลสทั้งหลายได้นั้น
มันอยู่ “นอกเหตุ เหนือผล” ไม่อยู่ในเหตุ..อยู่เหนือผล
ทุกข์ .. มันจึงไม่มี สุข .. มันจึงไม่มี
ธรรมนั้น ท่านเรียกว่า “ระงับ” ระงับเหตุ ระงับผล
ถ้าพวกใช้เหตุผลอยู่อย่างนี้ เถียงกันตลอดจนตาย..

หลวงปู่ชา สุภัทโท