เมื่อเห็นทุกข์ทางใจไม่เที่ยง


เมื่อเห็นทุกข์ทางใจไม่เที่ยงได้บ่อยๆ
อุปาทานยึดกายยึดใจก็เบาบางลง
เช่นนั้น ก็ทราบชัดกับตนว่า
ดวงตก แต่จิตไม่ตก ก็เหมือนดวงขึ้น
และเป็นดวงขึ้นทางธรรมขั้นสูงสุดด้วย
ใครทำได้ ก็เรียกว่าสติเกิด
โดยมีฐานเป็นปัญญา!

ดังตฤณ

Image by rzierik from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 


 

ปล่อยวาง-ปล่อยปละละเลย


การปล่อยวางเป็นวิธีปฏิบัติ
ต่อผลกรรมที่เราแก้ไม่ได้ 
หรือที่ไม่คุ้มค่าที่จะแก้ 
แต่ส่วนสิ่งที่เราแก้ได้ 
เราต้องพยายามแก้ให้ได้ไม่ควรปล่อย 
เพราะจะไม่เป็นการวาง 
แต่เป็นการปล่อยปละละเลยมากกว่า 
ปัญญาที่ตัดสินว่าอะไรควร
และไม่ควรอย่างไรจึงเป็นคุณธรรมสำคัญ 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by misku from pixabay
 
ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา