อย่าคิดว่าช่วยใครเพื่อได้บุญจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าเราไม่ให้อภัย คือเรายังยึดทุกข์ไว้ถ้าเราไม่ให้อภัย คือเรายังยึดทุกข์ไว้
เราก็จะสร้างตัวตนขึ้นบนความทุกข์เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 
เมื่อเกิดมีตัวตนเมื่อไร ทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น

พระอาจารย์ปสันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

วิธีปฏิบัติจิตเห็นจิต อันเป็นทางสายตรงพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ตลอดจนพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย
ได้วางจิตของท่านไว้กับสภาวะแห่ง “ รู้ ” ดังกล่าว 
จิตของท่านเหล่านั้นจึงปลอดจากภาวะแห่งการปรุงแต่ง เป็นอิสระเต็มบริบูรณ์ 
สิ่งที่ตามหลัง “ รู้ ” มา เป็นต้นว่า ดี-ชั่ว, เย็น-ร้อน, สุข-ทุกข์, ฯลฯ 
มิอาจจะมีอิทธิพลเหนือจิตท่าน 
เพราะจิตของท่านคืนเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติเดิมแท้ 
คือ สภาวะ “รู้” หมดดวง โดยสิ้นเชิงแล้ว....
ด้วยเหตุนี้... “ รู้ ” จึงเป็นวิหารธรรมอันบรมสุขของท่านเหล่านั้นชั่วนิรันดร.....!!! 
โดยขั้นต้น ก็อย่างที่เคยพูดไว้ให้ฟังว่า ค่อยๆ เพียรรักษาจิตของเราไว้ให้ดี... 
มีอะไรได้สัมผัส หรือจิตคิดอะไรขึ้นมาก็ตาม 
ขอโปรดได้หันเข้ามาดูข้างใน คือดูที่จิต หรือดูความคิด 
อย่าส่งจิตออกไปดู ข้างนอก จงพยายามมีสติให้รู้ทันกับความคิดทุกๆ ครั้ง ที่มันคิด.....
ดูเบาเบา..... ดูนุ่มนุ่ม..... ดูหวานหวาน..... อย่าเพ่ง.... อย่าจ้อง 
และ อย่าห้ามความคิด ให้เฝ้าดูเฉย ๆ เท่านั้น
ขอให้พวกเราเพียรปฏิบัติไปในแนวทางดังกล่าวนี้
คือ จิตเห็นจิต อันเป็นทางสายตรง 
แล้วไม่ช้าหากปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง 
จิตของพวกเราจะก้าวหน้าและละเอียดยิ่งขึ้น 
ในที่สุดก็จะเป็นผู้แตกฉานในเรื่องของจิตเป็นอย่างดี 
ย่อมหมายถึงว่า พวกเราเดินใกล้ประตูพระนิพพานเข้ามาทุกขณะแล้ว....

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา