สร้างความทุกข์ให้เราได้ นับชาติไม่ถ้วน


ถ้าโจรกับโจรมาเจอกัน 
หรือคนที่จองเวรกันมาเจอกัน มาห้ำหั่นกัน
ยังสร้างความฉิบหายให้ได้ไม่เท่า
กับบุคคลที่ตั้งจิตไว้ผิด ดำริผิด
เพราะความคิดที่ผิดของเรา
จะสร้างทุกข์ให้กับตนเอง
มากกว่าโจรหรือคนจองเวรทำร้ายกัน...
.
หรือกระทั่งโจรที่ทำร้ายเรา ฆ่าเรา 
ก็สร้างความทุกข์ให้เราได้ชาติเดียว
แต่ความคิดผิด ความเห็นผิด ดำริผิด 
จะทำให้เราถูกฆ่านับไม่ถ้วน
สร้างความทุกข์ให้เราได้
นับชาติไม่ถ้วนในสังสารวัฏนี้

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Photo by Jeremy Alford on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความทุกข์จะเกิดขึ้นแก่ใครได้อย่างไร


เราได้ตริตรองพิจารณาตามหัวข้อหลักของกัมมัฏฐาน
ที่ได้รับจากพระอาจารย์ใหญ่(หลวงปู่มั่น)ที่ว่า 
"สพฺพสงฺขารา สพฺพสญฺญา อนตฺตา" 
ก็บังเกิดความสว่างไสวรู้แจ้งตลอดว่า
เมื่อสังขารขันธ์ดับไปแล้ว 
ความเป็นตัวตนจักไม่มี เพราะมิได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่ง
ครั้นเมื่อความปรุงแต่งขาดไป
และสภาพแห่งความเป็นตัวตนไม่มี
ความทุกข์จะเกิดขึ้นแก่ใครได้อย่างไร 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Photo by Marek Piwnicki on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา