เมื่อถึงเวลา ทุกข์ก็ดับของมันเอง


ไม่มีทุกข์ใดที่เกิดแล้วไม่ดับ!
เมื่อ สติ ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ดู 
จะเห็นทุกข์ดับไปต่อหน้าต่อตา
นี่คือ ทางพ้นทุกข์อย่างถาวร ...
เมื่อทุกข์เกิดอีก 
ความดิ้นรนทางใจที่จะไปดับทุกข์จะมีมั้ย ?
เพราะ ...
ต่อให้ไม่มีใครไปดับทุกข์
เมื่อถึงเวลา ทุกข์ก็ดับของมันเอง
~ ทุ ก ข์ เ กิ ด . . จึ ง ไ ม่ เ กิ ด ทุ ก ข์ ~ 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Cr.Fb.Lovely Ole

Image by ClaudiaIH from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาความดีและความชั่ว เป็นเครื่องมือของพญามารทั้งสิ้น


อะไรเป็นตัวมาร? 
มารภายในได้แก่ “กิเลส” 
มารภายนอก ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ก็เป็นตัวมาร 
ถ้าเราไปยึดว่ามันเป็น “เรา” เป็น “เขา” 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 
ถ้าเราไปยึดว่ามัน “ดี” หรือ “ชั่ว” 
ก็เป็นตัวมาร 
ความดีและความชั่ว
เป็นเครื่องมือของพญามารทั้งสิ้น 
ถ้าเราไปถือดีถือชั่วเข้า มันเป็นเล่นงานเราแน่ 
ให้ถือกลางๆ ไว้ 
เพราะมันเป็น “สังขารธรรม”

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by TheFreak1337 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา