ไม่มีอะไรต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีอะไรต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  
เพราะตามหลักธรรมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุทั้งหลาย
ล้วนอยู่ในสภาพเดียวกัน คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 
และไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้น 
ใครยึดถือมากก็ยุ่งมาก ใครยึดถือน้อยก็ยุ่งน้อย 
ใครไม่ยึดถือเลยก็ไม่ยุ่งเลย 
สำคัญอยู่ที่ตั้งแนวความคิดและการพิจารณา
ให้เห็น ให้เข้าใจโดยถูกต้อง

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

ธรรมะทัั้งหลายสอนเรื่องจิตอย่างเดียว
เรื่องของจิตใจ พระพุทธองค์ท่านไปรู้ไปเห็นมาแล้วในการปฏิบัติ 
ท่านจึงสอนอยากให้คนประพฤติปฏิบัติจิตใจตัวเอง 
ธรรมะทั้งหลายนับตั้งแต่ขั้นต่ำ ขั้นกลาง ขั้นสูง 
สอนเรื่องของจิตอย่างเดียว 
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ พระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ์ 
มาสอนเรื่องของจิตทั้งนั้น 

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ชีวิตที่ไม่ประสบอุปสรรค ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีใครเลยที่จะไม่เคยพบกับความผิดหวัง
เมื่อพลาดพลั้งหกล้ม
ควรหรือที่เรามัวนั่งร้องไห้
เราควรรีบลุกขึ้นไปต่อสู้กับอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อ
เหมือนว่าวที่จะสูงขึ้นได้ เพราะเหตุต้านลม
ชีวิตที่ไม่ประสบอุปสรรคนั้น
จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยเป็นอันขาด

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี