รู้...สักแต่ว่ารู้พระพุทธองค์ตรัสสอนท่านพาหิยะว่า
"ดูก่อน พาหิยะ 
 เธอจงทำในใจโดยแยบคายว่า
 เห็น สักแต่ว่า เห็น
 ได้ยิน สักแต่ว่า ได้ยิน
 ทราบ สักแต่ว่า ทราบ
 รู้ สักแต่ว่า รู้"

ท่านพาหิยะรู้แจ้งธรรม
บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเพศของฆราวาสทันที

รู้...สักแต่ว่ารู้

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ผู้ดำรงจิตไว้อย่างมั่นคงผู้ดำรงจิตไว้อย่างมั่นคง 
ไม่หวั่นไหวไปกับ
กระแสความสุข, ความทุกข์ 
ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามอริยมรรคอย่างเงียบๆ

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ