จิตใจกับธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด          จิตใจกับธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด..ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตใจ..ไปเกิดที่ภพภูมิที่เราไม่ต้องการก็จิตใจอันนี้แลจะพาเราไปเกิด..เพราะฉะนั้นต้องสอนจิตใจให้ดี สอนให้เขารู้ทุกข์..สอนให้เขาละทุกข์..สอนให้เขาดับทุกข์..เมื่อเขาละทุกข์ดับทุกข์ได้แล้ว จิตใจเช่นนี้เขาก็จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์..เหนือเกิด..เหนือตาย..เหนือโลก..เหนือสงสาร แล้วใครเป็นผู้สบาย ถ้าไม่ใช่เรา

                                                                                            พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

จิตตานุปัสสนา
จิตตานุปัสสนา 
คือให้รู้ว่า ความนึกความคิดเหล่านี้ 
มันนึกมันคิดขึ้นมาแล้ว
ก็ไปยึดไปถือว่าเป็นจริง เป็นจัง 
ตามความคิดก็ไม่ได้ ...
เรียกว่าให้รู้เท่าทันนั้นเอง 
ไม่หลงตามความคิดของตนเอง


หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

อย่าสำคัญตัว...ว่าตัวสำคัญ
อย่าสำคัญตัว.....
ว่าตัวสำคัญ เพราะที่สำคัญ...
ไม่มีตัว

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ