ให้พุทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจนึกถึงพุทโธ 
นึกไว้ให้คุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ 
สิ่งใดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ก็หมายถึง ความจะไม่อาจแยกจากกันได้เลย 
ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม จะสุขจะทุกข์ จะเป็นจะตาย 
ใจก็จะมีพุทโธ พุทโธจะมีอยู่ในใจ 

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ไม่มีใครช่วยให้เราพ้นเกิดตายได้ไม่มีใครช่วยให้เราพ้นเกิดตายได้
จะต้องใช้วิชาพระ ละเกิดตายด้วยตนเอง

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

เราไม่ค่อยแสวงหาการละบาปโดยมากก็มาแสวงหาบุญกัน
แต่ไม่เคยเห็นญาติโยมที่แสวงหาการละบาป
มีแต่แสวงบุญเรื่อยไป ไม่รู้จะเอาบุญไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้
ผ้าสกปรกไม่ฟอก แต่อยากจะรับเอาน้ำย้อมนะ

                                                                    หลวงปู่ชา สุภัทโท