การฟังจากคนอื่นพูด เป็นได้แค่แนวทางการที่ฟังจากคนอื่นพูด เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้น
ผู้อื่นไม่สามารถบอกผลการปฏิบัติเป็นคำพูดได้
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นเอง
หากมีการปฏิบัติด้วยการทำกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์
ศีล สมาธิ ปัญญา จึงจะเกิดเอง

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล

การฟังจากคนอื่น การค้นคว้าจากตำรา ไม่อาจแก้ข้อสงสัยได้          การฟังจากคนอื่น การค้นคว้าจากตำรานั้น ไม่อาจแก้ข้อสงสัยได้ ต้องเพียรปฏิบัติ ทําวิปัสสนาญาณให้แจ้ง ความสงสัยก็หมดไปโดยสิ้นเชิง..

                                                                                                    หลวงปู่ดูลย์ อตุโล