การปิดอบายภูมินี้ไม่ใช่เรื่องยาก
อย่ามองว่า การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนั้น
เป็นสิ่งที่สูงเกินไป ไม่เช่นนั้นมันก็บั่นทอนเราหมดว่า
เราไม่มีวาสนาบารมีที่จะไปถึงตรงนั้น
ความคิด มันหลอกเราเรื่อย ๆ ..
การปิดอบายภูมินี้ไม่ใช่เรื่องยาก
เพียงแต่เรามีสติปัญญา ให้รู้จักหา ผู้รู้ ให้เจอ
แล้วอยู่กับ ผู้รู้ ให้ได้ ๒๐ - ๓๐ % ในแต่ละวัน
แค่นี้ก็ปิดอบายภูมิแล้ว..

ลุงหวีด บัวเผื่อน

ปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิด
ความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตน 
มีแต่ความเห็นผิดที่เข้าไปยึดขันธ์ห้า
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นตัวเป็นตน 
เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละตัวตนอะไร 
เพราะไม่มีตัวตนที่จะให้ละ
ปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิด


อ.สุภีร์ ทุมทอง