ธ ร ร ม ะ


ธ ร ร ม ะ
ไม่ใช่ การสวดมนต์ไหว้พระ หรือ นั่งสมาธิ เดินจงกรม
แต่ ธรรมะ คือ การยอมรับความจริงตามความเป็นจริง
. . . ว่าไม่มีสิ่งใดที่เที่ยง
และไม่มีสิ่งใดที่ ยึดมั่นถือมั่นได้

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปัญญาจักษุ


ปัญญาจักษุ หมายถึง 
ความสามารถในการรู้เรื่องต่างๆ ด้วยปัญญา 
เป็นการรู้ได้ทางใจ ไม่ใช่รู้ได้ด้วยนัยน์ตา
ความเสียสละตนเพื่อ
ประโยชน์สุขของส่วนรวมนี้เอง 
คือหนึ่งในวิธีการขัดเกลากิเลส 
นับเป็นบุญเป็นกุศล 
และจักสั่งสมเป็นอุปนิสัยปัจจัย 
สนับสนุนให้ท่านได้เป็น
ผู้มีปัญญาจักษุได้ในอนาคต

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา