จงทิ้งทั้งเทพและมาร


ทพ คือ กุศลธรรม มาร คือ อกุศลธรรม 
เทพ คือ สุข มาร คือ ทุกข์
เทพ คือ ความยินดี มาร คือ ความยินร้าย
เทพ คือ ความสำเร็จของชีวิต มาร คือ อุปสรรคของชีวิต
เทพ คือ ความมีสุขภาพดี มาร คือ ความเจ็บไข้...
จงทิ้งทั้งเทพและมาร
เพราะทั้งเทพและมารล้วนก่อให้เกิดภาระแก่จิตใจ...
วิธีการที่จะทำให้พ้นจากความเป็นเทพหรือมารได้นั้น จึงมีอยู่ประการเดียว
นั่นคือแสวงหาความเป็นพุทธะของตนให้พบ
คือความสะอาด สว่าง สงบ ที่มีอยู่แล้วภายในจิตของตน

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส