ชีวิตที่ดีงามที่ประเสริฐ


ถ้าเรารู้จักเป็นอิสระเหนือโลก
ยิ่งดีเข้าไปใหญ่  อย่างที่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
 ท่านสรุปด้วยคำสั้นๆ ว่า
 “อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก” 
อยู่ในโลก แต่ว่าใจนี่อยู่เหนือโลก 
แล้วก็เกื้อโลกไปด้วย
ถ้าตัวอยู่ในโลก
แล้วก็ไหลไปตามกระแสโลก
นี่มันก็มีแต่ทุกข์ 
แต่ถ้าหากว่าใจอยู่เหนือโลก
ไม่ไหลไปตามกระแสโลก 
แล้วเกื้อกูลโลกด้วย
อันนี้ถึงจะเป็นชีวิตที่ดีงามที่ประเสริฐ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by merlinlightpainting from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา