เมื่อรู้เท่าทันความสงสัย ทางกลับบ้านย่อมปรากฏ
ความลังเลสงสัย 
เหมือนอยู่กลางทะเลทราย 
มองไม่เห็นเส้นทาง 
เมื่อรู้เท่าทันความสงสัยแล้ว 
ว่าเป็นของแค่นั้นแหละ 
สักแต่ว่าความคิดเกิดดับเท่านั้น 
ทางกลับบ้านย่อมปรากฏ

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

วิญญาณที่บริสุทธิ์ต้องประกอบด้วย “สติ”
วิญญาณที่บริสุทธิ์นั้นต้องประกอบไปด้วย “สติ”
เอาสติตัวนี้มาตั้งอยู่ที่กาย ที่เวทนา ที่จิต ที่ธรรม
แล้วจะรู้ตามความเป็นจริง เรียกว่า “ยถาภูตญาณ”
โยคีบุคคลใดเห็นความเกิดดับของรูปนาม แม้จะอยู่เพียงวันเดียว
ก็ยังประเสริฐกว่าบุคคลที่ไม่เห็นการเกิดดับ แม้มีชีวิตอยู่ร้อยปี

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล