ทุกสรรพสิ่งย่อมออกมาจากจิตของตน


คนที่เข้าใจจิตของตนว่า 
ทุกสรรพสิ่งย่อมออกมาจากจิตของตน 
และทุกๆ สรรพสิ่งกับจิตนี้ 
ย่อมมีความเสมอภาค
มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกัน 
ในความเป็นธรรมชาติของมันมาตั้งแต่แรกเริ่ม 
คือความว่างเปล่า
ไร้ความเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้น 
เมื่อเข้าใจว่าจิตเป็นธรรมชาติแบบนี้แล้ว 
คนๆ นั้นก็สามารถบรรลุธรรม...
ความดีหรือความเลว
ล้วนออกมาจากจิตของท่านเอง 
การค้นหาสิ่งภายนอก 
นอกจากจิตอันคือธรรมชาตินี้ 
ย่อมเป็นไปไม่ได้....

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ 

Image by JLB1988 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราตัดจิตตัดใจเราเองต่างหาก


การปฏิบัติเพื่อตัดทุกข์ตัดยาก..
เราจะตัดได้ก็แต่เพียง
สิ่งที่พวกเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้น
ส่วนที่มันเป็นทุกข์ อยู่กับธรรมชาติของทุกข์
มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นตามเดิม
ไม่มีใครหรือคนใดจะไปตัดมันได้เลย
เราตัดจิตตัดใจเราเองต่างหาก
ให้มันออก หนีไปจากทุกข์
ให้ใจเราอยู่อย่างเสรีภาพ
ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นอยู่เท่านั้นเอง
ไม่ได้ไปหาห้ามความแก่
ความเจ็บ ความตายเลย
มันคนละหน้าที่...

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปล่อยวางได้อุปสรรคมันก็หายไป


มีอะไรเกิดขึ้น 
ถ้าเราไม่ยินดีไม่ยินร้าย
ไม่กลัว ไม่กังวล ไม่หวั่นไหว
เดี๋ยวมันดับ.... ดับหมด!
นี่เรียกว่า วาง.. ทิ้ง.. ไม่ยึด..
อะไรจะเกิดให้มันเกิดเลย 
ดูซิมันจะเป็นยังไง 
อย่าให้มันหลอกลวงเราได้
นี่แสดงว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริง 
ไม่มีเราจริง ปล่อยวางได้จริง 
ปล่อยวางได้อุปสรรคมันก็หายไป ดับไป

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา