ให้อยู่เหนือสุขและอยู่เหนือทุกข์


ผู้ปฏิบัติทั่วไปคิดว่าดับทุกข์แล้วจะสุข 
แล้ววิธีดับทุกข์ของผู้ปฏิบัติทั่วไปก็คือ
เอาสุขมาดับทุกข์
สร้างสุขให้มากขึ้นๆ
แล้วเมื่อสุขมากขึ้นทุกข์จะหายไปเอง 
เข้าใจกันอย่างนั้นโดยส่วนมาก... 
บอกได้เลยว่า ทุกข์นี้ดับไม่ได้ 
ไม่มีใครดับทุกข์ได้
และสุขไม่มีใครสร้างได้ 
สิ่งที่นักปฏิบัติทำได้ก็คือ
ให้อยู่เหนือสุขและอยู่เหนือทุกข์...

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ไม่มีวัน...ที่ “ฉัน” จะเป็นอิสระได้


มนุษย์เราโหยหาอิสรภาพ 
เราพยายามค้นหาสถานที่ 
ยศถาบรรดาศักดิ์ วิถีชีวิต 
หรือความสัมพันธ์ 
ที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีอิสระ 
แต่วิปัสสนาช่วยให้เราค้นพบว่า 
ไม่มีวัน...ที่ “ฉัน” จะเป็นอิสระได้ 
ปัจเจกบุคคล...จะไม่สามารถเป็นอิสระได้
เพราะอัตตาตัวตนของคนผู้นั้นเอง
...เป็นคุกขังตัวเองไว้

พระพรหมวชิรญาณ
(พระอาจารย์สุเมโธ)

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา