การชำระกรรม ไม่ใช่เอาจิตมาชำระกรรม
การชำระกรรม ไม่ใช่เอาจิตมาชำระกรรม
เราต้องเกิดวิบากกรรม 
มาตอบสนองในร่างกาย กระทบถึงจิตเรา
ใช้ความอดทนอดกลั้น
ไม่ตามมันไปนั่นแหละ
กรรมนั้นก็จะหลุด


หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ธรรมสอนให้รู้เท่าและปล่อยวางความผูกพัน
ความผูกพันนั่นแลพาให้โลกเป็นทุกข์กันมากน้อย 
ถ้าความผูกพันในใจไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ 
ธรรมท่านจึงสอนให้รู้เท่าและปล่อยวางความผูกพัน
อันเป็นตัวการให้ทุกข์ทั้งหลายเถิด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เจริญสมาธิเป็นอารมณ์ คือสร้างพระไว้ในจิตใจ
ภาวนาแปลว่า การทำบุญกุศลให้ผุดขึ้นในดวงจิตดวงใจ 
ผู้ใดตั้งใจอยู่ในเมตตาภาวนา เจริญสมาธิเป็นอารมณ์อยู่เสมอแล้ว 
ก็เท่ากับผู้นั้นได้สร้างพระไว้ในจิตในใจของตนเอง 
ย่อมจะมีผลดีตลอดชาติ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร