เมื่อแยกตัวจากอารมณ์ ใจอยู่เหนือสังขารโลก



           ใจอันเป็นของเดิมนี้แล  เป็นธรรมชาติผ่องใส  มีปกติผ่อง  มีรัศมี  มีความใสสว่าง แต่เศร้าหมองแล้ว  เพราะอารมณ์ และสรรพกิเลสที่จรเข้ามา...

           ใจคือพุทโธ  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  ผู้ไม่ตาย  เมื่อแยกตัวออกจากอารมณ์แล้ว  ใจก็อยู่เหนือสังขารโลก  พ้นสิ่งที่เกิดดับ  ไม่ต้องอาศัยอะไรอยู่  เหมือนฟ้าไม่ต้องอาศัยดินอยู่   รู้แล้ววาง  วางแล้วว่าง  ว่างแล้วอยู่  อยู่แล้วพุทธะ

                                                                                                หลวงปู่ดาบส สุมโน


อย่าไปยึดมั่นในสิ่งใดๆ แม้การปฏิบัติ



อย่าไปรีบ ไปเร่ง อย่าไปเคร่ง ไปเครียด 
ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ เวลาจะได้ มาเองนั่นแหละ    
อย่าไปยึดมั่นในสิ่งใดๆ แม้การปฏิบัติ

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร


สิ่งที่คิดไม่ใช่จิต


สิ่งที่คิดไม่ใช่จิต สิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละ..จิต

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต