ใจเพลิดเพลินมัวเมาเคล้ากับโลกจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ที่ใดลดทิฏฐิมานะมาก ที่นั้นมีความสามัคคีธรรมที่ใดลดทิฏฐิมานะมาก 
ที่นั้นมีความสามัคคีธรรม 
ที่ใดลดตัวลดตนมาก ที่นั้นมีธรรมะ 
ที่ใดมีธรรมะ ที่ใดมีสามัคคีธรรม 
ที่นั้นเป็นที่นำความสุขมาสู่หมู่คณะ 
และนำความเจริญมาสู่ที่นั้น

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

มองให้เห็น ความเป็นอยู่อย่างนั้นของใจเรื่องของใจมันเป็นอย่างนี้ 
บางทีก็คิดดี บางทีก็คิดชั่ว 
ใจมันหลอกลวง เป็นมายา จงอย่าไว้ใจมัน 
แต่จงมองเข้าไปที่ใจ 
มองให้เห็นความเป็นอยู่อย่างนั้นของมัน 
ยอมรับมันทั้งนั้น ทั้งใจดีใจชั่ว 
เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้น 
ถ้าเราไม่ไปยึดถือมัน มันก็เป็นของมันอยู่แค่นั้น
แต่ถ้าเราไปยึดมันเข้า 
เราก็จะถูกมันกัดเอา 
แล้วเราก็เป็นทุกข์    

หลวงปู่ชา สุภัทโท   

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา