การปฏิบัติ อย่าอยากเห็น          การปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อสำรวม เพื่อความละ เพื่อความคลายกำหนัดยินดี เพื่อความดับทุกข์ ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์ วิมาน หรือแม้พระนิพพาน ก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อจะเห็นทั้งนั้น ให้ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องอยากเห็นอะไร เพราะนิพพานมันเป็นของว่าง ไม่มีตัวตนหาที่ตั้งไม่มี หาที่เปรียบไม่ได้ ปฏิบัติไปจึงจะรู้เอง

                                                                                                       หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หัวใจเราหลอกตัวเอง          สิ่งใดเป็นข้าศึกต่อจิตใจ แต่ใจชอบคิด ชอบใฝ่ฝัน พึงทราบว่า นั่นคือการวิ่งตามกระแสของโลก คำว่าโลก ไม่ได้หมายถึงใคร แต่หมายถึงหัวใจของเราโดยเฉพาะ หัวใจย่อมหมุนเวียนต่อตนเองและหลอกลวงตนเองเสมอ โดยยึดสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นวัตถุตัวเหตุ

                                                                               หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่อยู่ของจิตที่หาง่ายที่อยู่ของจิตที่หาง่าย
คือลมหายใจ
เพียงคอยตามรู้อยู่
หายใจเข้า หายใจออก
ยาวหรือสั้น

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี