ความไม่สวยงามในร่างกาย ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้


          ความไม่สวยงามในร่างกายนี้ ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ เห็นตามความเป็นจริง ธรรมชาติเดิมของร่างกายแล้ว ไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงาม มีแต่สิ่งสกปรกโสโครก... ความสวยงามนั้นมีอยู่ที่กิเลส สังขาร โมหะ อวิชชา มีความเข้าใจผิด  รูปนั้นจึงมีความสวยงาม รูปสวยงามเพราะความรัก รูปสวยงามเพราะความยินดี รูปสวยงามเพราะความใคร่ รูปสวยงามเพราะมีความกำหนัด ถ้าจิตไม่มีความรัก ความใคร่ ความกำหนัดแล้ว รูปนั้นจะไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงามเลย 

                                                                                          หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

เห็นโทษของร่างกาย...เห็นธรรม



          ร่างกายของเราท่านว่าเป็นมหาภูตรูป...ภูตก็คือผี...ทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเราอยู่ตลอดกาล ต้องได้เลี้ยงได้เซ่นได้สรวงมันอยู่ตลอดกาลเวลา...อาหารก็พยายามตกแต่งดีๆ มาทนุถนอมประจบประแจงมัน...ผ้าดีๆ ก็หามาให้นุ่ง...แต่มันก็ไม่รู้คุณ...มีแต่จะบีบบังคับ ก่อความทุกข์ความร้อนให้แก่จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา...นี่คือการพิจารณาให้เห็นโทษของร่างกาย... ให้เรากำหนดพิจารณาอย่างนี้ จิตของเรามันจึงจะสงบ ...เกิดความสลดสังเวช...เกิดความเบื่อหน่าย...ละวางอุปาทาน ความยึดความถือในร่างกายนี้ ...จิตของเราตั้งอยู่ในความสงบได้ ปัญญาก็จะเกิดขึ้น พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย ก็จะเห็นเป็นความจริงขึ้นมา...

                                                                                        พระอาจารย์วัน อุตตโม

อย่าไปมองว่าคนนั้นดี คนนั้นเลว



อย่าไปมองว่าคนนั้นดี คนนั้นเลว 
คนนั้นเกลียดเรา คนนั้นรักเรา
ถ้าเรามองในแง่อย่างนี้ 
เราจะหลงไปในทิศทางมืด
ถ้าเราวางความรู้สึกของเราในสภาพว่า
เป็นสภาวะธาตุ สภาวะขันธ์
มันเป็นกฎธรรมชาติแล้ว 
จะทำให้เรามีอารมณ์เป็นปกติ…

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม