การฟังธรรมให้เข้าถึงธรรม
          .......ระยะที่เรานั่งฟังธรรมนั้นไม่มีธุระหน้าที่ กายก็ไม่ได้ไปทำงาน วาจาก็ไม่ได้พูด จิตก็ห้ามไม่ให้คิดไปในอดีตอนาคต จะกำหนด พุทโธ พุทโธ อยู่ภายใน ทำให้จิตให้ใจสัมผัสกับบทบริกรรมของตนก็ได้ จะกำหนดลมหายใจเข้าออกของตัวก็ถูก แล้วแต่อัธยาศัยของใครชอบอะไร แล้วดึงใจของตัวที่คิดปรุงนั้นถอยกลับคืนมาจากที่ปรุงที่แต่งของมัน คือถอยเข้ามาภายใน เข้ามาหาดวงใจของตัว เมื่อเราตั้งใจไว้อย่างนั้น ท่านแสดงธรรมะอะไร ธรรมะที่ท่านแสดงออกไปนั้น ก็จะไปสัมผัสกับจิตของเราที่ตั้งเอาไว้โดยไม่ต้องส่งใจไปคิดว่าท่านจะเทศน์อะไร จะสอนอะไร  นั่น...เป็นหน้าที่ของท่าน หน้าที่ของเราให้ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้า

                                                                                  พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

เทคนิคกำราบความโกรธ
          .......หายใจเข้าปอดลึก ๆ ยาว ๆ ทำลมหายใจให้ละเอียด (นึกจินตนาการว่าลมหายใจ ของเราเป็นอะไรบางอย่างที่ละเอียด อ่อน บางเบา ในขณะที่หายใจ ) หายใจเข้า ออกติดต่อกันสัก ๑๐ ครั้ง ความโกรธก็จะสลายหมดไป กลายเป็นความสบายใจมาแทนที่

                                                                                            หลวงปู่บุดดา ถาวโร

                  อ่านเพิ่มเติม... เทคนิควิธีกำราบความโกรธส่วนตัวของหลวงพ่อบุดดา ถาวโรชีวิตที่อยู่กับความสงบ
          ชีวิตที่อยู่กับความสงบ  เป็นชีวิตที่มีแต่ความสบายใจ  บริสุทธิ์ใจแจ่มใส  เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา  สามารถป้องกันและระงับปัญหาทั้งปวงได้  พระบรมศาสดาจึงให้ทรงชักชวนพุทธบริษัทว่า สตฺติมคฺคเมวพรูหย  ท่านจงเพิ่มพูนทางแห่งความสงบเท่านั้น  ทางอื่นไม่ต้องเพิ่มพูนก็ได้  และทรงยืนยันว่า  นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ  ความสุขที่นอกจากความสงบหาไม่ได้ 
                 
                                                                                            หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


ผ้าขี้ริ้วห่อทองธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละ 
จะเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองขึ้นมาทันที 
เพราะร่างกายของคนนี้ไม่มีค่า 
มันมีค่าอยู่ที่หัวใจที่มีธรรม

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

ปฏิบัติธรรม อย่าคิดว่าทำไม่ได้
          พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย บำเพ็ญบารมีมาเต็มส่วน จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า รื้อขนสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปสู่นิพพาน ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงมุ่งหมายไว้

          เราทุกคนก็อย่ามีจิตใจท้อแท้อ่อนแอ อย่ามาคิดว่าเราทำไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ อันนี้ท่านว่าเป็นความคิดของพญามาร สังขารมารมันเสี้ยมสอนจิตใจคนเราไว้ไม่ให้ไปสู่นิพพาน ให้มาเกิดมาตายอยู่กับลูกกับหลานนี้แหละ

                                                                              หลวงปู่สิม พุทธาจาโร