จะภาวนาหรือไม่ภาวนา มันก็จบอยู่ในตัวแล้ว


พวกที่หลงโลกก็มีหลงอยู่ ๔ ประการ
๑. หลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง 
คือหนังหุ้มอยู่โดยรอบที่สมมติว่าเป็นเราๆ นี้
๒. หลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 
คือหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้อีกล่ะ
๓. หลงของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน
เอาจริงๆ จังๆ จนแกะไม่ได้คลายไม่ออก
๔. หลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบ
อันเป็นของบูดราเปื่อยเน่า
ว่าเป็นของสวยงาม
ถ้าเราไม่หลงสิ่งเหล่านี้แล้ว 
ภพชาติของเราก็จบใน ณ ที่นี้เอง 
จะภาวนาหรือไม่ภาวนา
มันก็จบอยู่ในตัวแล้ว 
แม้จะภาวนา ๗ วัน ๗ คืน
ไม่กินอาหารก็ตาม 
ถ้าหากว่าหลงของ ๔ ประการ
ดังกล่าวมาแล้วนี้อยู่ 
ก็ยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

Image by lumina_obscura from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการพบเป็นเบื้องต้นของความพลัดพราก


การพบเป็นเบื้องต้นของความพลัดพราก 
สมบัติเป็นเบื้องต้นของวิบัติ 
ความเกิดเป็นเบื้องต้นของความตาย 
ถ้าดีใจในการพบ ในสมบัติและในความเกิด 
ก็ต้องเสียใจในเมื่อต้องพลัดพราก 
ในเมื่อวิบัติมาถึงและในความตาย 

อ.วศิน อินทสระ

Image by 422694 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา