ไหว้ตัวเองให้ได้


ถ้าเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อื่นแล้ว
ก็อย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเรามาตลอด
คือใจที่เป็นพุทธะ คือ 
ผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม
ละความมืดมัวที่ปิดบังพุทธะเสีย
เมื่อนั้นเราจักไหว้ตัวเองได้คือใจพุทธะ
คือใจเป็นธรรม มีธรรมในใจ 
เป็นสงฆ์ ที่ควรแก่ความเครพ 
คือมีใจเป็น.....พุ ท ธ ะ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Nick_H from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา