ธรรมารมณ์อันเกิดจากอายตนะสัมผัส คือ ภัยร้ายแรงที่สุดของจิต
ธรรมารมณ์อันเกิดจากอายตนะสัมผัส
คือ ภัยร้ายแรงที่สุดของจิต 
เพราะเผาจิตตนเองตั้งแต่ตื่นยันหลับ 
ดังนั้นวันหนึ่งๆ จึงไม่มีใครมาทำร้ายเรา 
ได้มากเท่ากับอารมณ์จิตของเรา ทำร้ายจิตเราเอง 
หรือทุกข์ใดที่ยิ่งไปกว่าอารมณ์จิตตนเอง 
ทำร้ายตนเองนั้นไม่มี

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 17 
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา