ความเพลินในความสุข


อดทนเถิดนักภาวนา
อดทนไว้เพื่อการได้พักผ่อนสุดท้ายจริงๆ
อย่าเพียงติดใจอยู่ในรสสุขอันฉาบฉวยเลย
นั่นเป็นเครื่องล่อของมาร ดำรงสติไว้
ระลึกถึงกาย ถึงใจ ในปัจจุบัน มารย่อมไม่ได้ช่อง
มารนั้นชื่อว่า ความเพลินในความสุขนั่นเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by TanteTati from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้มีสติรู้...อยู่กับสิ่งนี้


เราจึงไม่จำเป็นจะต้อง
ไปมุ่งที่จะให้จิตมันเข้าไปสู่สมาธิ
ขั้นละเอียดถึงขนาดที่ว่าตัวหาย
หรือว่ายังเหลือแต่จิตดวงเดียว ลอยเด่น
อยู่บนฟ้า บนเมฆอะไรทำนองนั้น
เอากันเพียงแค่ว่า...
ในเวลาปกติ ยืน เดิน นั่ง นอน
รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด
เป็นอารมณ์จิต
ให้มีสติรู้...อยู่กับสิ่งนี้
ซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์
เป็นเรื่องชีวิตประจำวัน...
ให้ถือว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by vermilionchameleon from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา