มันเป็นเราเพราะว่าเราไม่ทันมัน


ความทุกข์มาขนาดไหน 
ความซึมเศร้าขนาดไหน 
ทุกข์โศกขนาดไหน 
ถ้าเราตั้งสติได้แล้วก็พยายาม "ดู" 
ดูมัน... เหมือนเราเป็นผู้ดู
ไม่ช้าก็เร็ว...มันต้องดับ! 
อาการเหล่านี้มันไม่ใช่เรา 
 ความทุกข์ทั้งหลายมันไม่ใช่เรา 
 มันเป็นเราเพราะว่าเราไม่ทันมัน 

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา