เมตตากับศีลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมตตากับศีล
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอ 
ยากจะแยกจากกันได้ 
ผู้มีศีลก็คือผู้มีเมตตา
ผู้มีเมตตาย่อมเป็นผู้มีศีล 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

ความสุขจริงแท้เริ่มที่พิจารณากายเป็นอสุภะ           ถ้ามีสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐาน ให้จิตปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเรา  พิจารณาธาตุจนถึงความว่างว่ากายนี้ไม่มีอะไร สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ ถ้าจิตเราเห็นเช่นนั้นตามความจริง ก็สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ได้ ความโลภก็ดับลงไป ความโกรธก็ดับลงไป ความหลงในกายตนก็ดับลงไป ความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล

                                                                                     พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

เนกขัมมะ ไม่จำเป็นต้องบวชกาย          เนกขัมมะ คือการหนีออกจากกามคุณจากทุกข์จากโทษจากภัยอันตราย โดยการจะบวชหรือไม่บวชก็ใช้ได้เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะเนกขัมกินความกว้างกว่า บางท่านไม่บวชกายแต่ว่าใจบวชก็ดีเหมือนกัน บางท่านบวชกายแต่ไม่บวชใจ บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ในทำนองคลองธรรมวินัย อันนี้ก็ใช้ไม่ได้...

                                                                                                หลวงปู่พระสุพรหมยานเถร