ชาวพุทธที่แท้


ชาวพุทธที่แท้จะต้องไปพ้นนิกาย
หรืออาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งโดยเฉพาะ
จะต้องไม่ติดคำสอนของอาจารย์
แต่จะนำคำสอนของอาจารย์นั้นมา
เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเรา
เราเคารพอาจารย์ แต่เราไม่ติด 
เราไม่ยึดถืออาจารย์
ถ้าเรายึดถือมันก็จะกลายเป็นกรอบ
ที่ครอบงำจิตใจของเราลงไปอีกชั้นหนึ่ง

หลวงพ่อโพธินันทะ

Image by DarkWorkX from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ศีล ก็คือ กายปกติ ใจปกติ


ในทางทฤษฎี 
เราเริ่มจากศีล สมาธิ ปัญญา 
แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว 
สมาธิและปัญญากลับเป็นเพียง 
อุปกรณ์ช่วยสนับสนุน ศีล
ศีล ก็คือ กายปกติ ใจปกติ 
ใจปกติ คือใจเป็นกลาง 
ไม่หวั่นไหวในสภาพทั้งปวง 
จิตเป็นกลางไม่หวั่นไหวในสภาพทั้งปวง 
เรียกว่า ‘จิตหลุดพ้น’

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by ThomasWolter from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา