ปรีชาญาณเกิดในมิติของจิตเหนือสำนึกทางสายกลางเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะจิต
ที่อยู่เหนือจิตสามัญสำนึก 
เราจึงจะพัฒนาให้เกิดปรีชาญาณได้ 
ปรีชาญาณเกิดในมิติของจิตเหนือสำนึก 
ไม่ใช่มิติของจิตสามัญสำนึก 
ในมิติจิตสามัญสำนึก 
เป็นปัญญาระดับเหตุผลเท่านั้นเอง 
แต่ปรีชาญาณ หรือญาณทัศนะ หรือปัญญาญาณ 
หรือภาวนามยปัญญา มันเป็นธรรมชาติรู้ ที่อยู่ระดับจิตเหนือสำนึก 
ปัญญาระดับนี้แหละ ที่ทำลายความยึดถือต่างๆ ได้ 
การเรียนรู้ของเรา ต้องใช้ปัญญาระดับจิตเหนือสำนึกไปเรียนรู้ 
ไม่ใช่เรียนรู้ด้วยปัญญาระดับเหตุผล

หลวงพ่อโพธินันทะ