ใจเป็นกลาง จึงพ้นวิบากจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เหนือความทุกข์ คือ เหนืออารมณ์ที่ว่า.. “เหนือความทุกข์” 
นั่นก็คือ “เหนืออารมณ์” 
อารมณ์ของโลกมันไม่เข้าไปหาจิต 
จิตมันว่าง..
มันไม่รับเอาอารมณ์ทั้งหลายเข้ามา 
แต่ไม่ใช่ไม่มีนะ .. มันมี...
พวกอารมณ์ผ่านไปผ่านมา.. “เห็น”.. 
แต่ว่าจิตไม่เอาเข้าไป..
ไม่เข้าไป ‘in’ ..ไม่เข้าไปเป็นของเรา

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพราะมันไม่ถึงจิตคนทำทานมา ๒๐ ปี 
ฟังเทศน์มา ๒๐ ปี 
ภาวนามา ๒๐ ปี
ทำไมถึงไม่หายหลง
เพราะมันไม่ถึงจิต
แค่ถึงกายมันเนิ่นช้า
คนเดินทางอ้อมไม่ถึงจิต 
เพราะติดวัตถุเป็นใหญ่

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพราะไม่รู้ จึงทุกข์เพราะผลแห่งอดีตจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อใดมีความรู้สึกตัวเมื่อใดมีความรู้สึกตัว 
สมาธิก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ธรรมต้องสลดใจในวัฏสงสารพระบรมศาสดา ทรงพระชนมายุอยู่
เทศน์ ...อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.. มากกว่าเพื่อน
เพราะเป็น นิยยานิกธรรม 
นำสัตว์ทั้งหลายให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสาร
ธรรมอันอื่นมีดาษดื่นถมเถ เป็นจินตกวีก็ตาม 
ถ้าไม่สลดใจ สังเวชในวัฏสงสารแล้ว 
ก็สู้ภาษิตเดียวไม่ได้

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา