เราต้องรู้เท่าทันความไม่แน่นอน


เราต้องรู้เท่าทันความไม่แน่นอนของสังขารร่างกาย
ความไม่แน่นอนของอารมณ์ ความไม่แน่นอนของคนรอบข้าง
และของวัตถุที่เราอยู่อาศัย 
ความปลอดภัยไม่ได้เกิดจากการบังคับ
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้อำนาจหรือเป็นตามใจเรา 
หากเกิดจากการยอมรับความจริงของทุกสิ่ง
และปฏิบัติต่อมันด้วยสติปัญญา 
ละสิ่งที่ควรละ บำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญตามความเหมาะสม

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพียงแต่เรามาทำความรู้สึกตัวเฉยๆ


ความทุกข์นี่น่าจะเอาชนะได้ก่อนเรื่องอื่น 
ความโกรธเป็นเรื่องที่เอาชนะได้ 
นี่เราทุกข์ไปจนตาย โกรธไปจนตาย 
หลงไปจนตาย ทั้งๆ ที่ไม่มีตัวมีตน 
ยุงมันยังมีตัวตนวางไข่ได้ 
แต่ความโกรธ ความทุกข์ ความโลภ
ความหลง ไม่มีตัวไม่มีตน 
ถ้าจะสู้ก็ไม่ต้องมีกระบอกฉีดยาอะไร 
เพียงแต่เรามาทำความรู้สึกตัวเฉยๆ 
ใส่ใจกับมัน ลองดู 
ความไม่ทุกข์ ความหลุดพ้น ทุกคนมีสิทธิ์ 
อย่าสละสิทธิ์เสีย ต้องพยายาม 

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา