มีนายแพทย์ประจำตน


สมมติว่า...
ใครทำให้ไม่ถูกใจ ก็เกิดเวทนาทางจิต 
ถ้าขาดสติ...
ก็จะไม่เห็นหน้าตาเวทนา กลายเป็นโทสะ
เข้าครอบงำ ก็ตกเข้าไปในอำนาจอกุศล 
เพราะฉะนั้น ให้ตามรักษาจิตของตน อยู่...เสมอ 
ถ้ามีปัญญาแล้ว 
ก็จะเป็นเสมือนมีนายแพทย์ประจำตนทีเดียว 
เพราะรู้จักผ่อนปรนแก้ไข
ด้วยสติพลัง 
ปัญญาพลัง 
โดยมีอธิวาสนขันติอยู่แล้ว ย่อมชนะเหตุใดๆ 

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

จากเพจ วัดพระธาตุขุนบง

Image by geralt from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

"ชีวิต" จะดูแล "ชีวิต" เอง


คนฉลาดจะไม่พยายามควบคุมชีวิต
และไม่ถูกชีวิตควบคุม
หัวใจของเขาเต็มเปี่ยมและสงบเย็น
เพราะรู้ดีว่า "ชีวิต" จะดูแล "ชีวิต" เอง

ท่าน Mooji

The wise one does not try to control life
and is not controlled by life.
His heart is full and serene
knowing that life takes care of life. 

-Mooji

Image by Adriansart from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา