การทำให้ความลำบากคลี่คลาย ต้องกระทำเมื่อจิตใจสงบเยือกเย็นไม่ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากอย่างใด
ให้มั่นใจว่า การทำให้ความลำบากนั้นคลี่คลาย
จะต้องกระทำเมื่อจิตใจสงบเยือกเย็นเท่านั้น
ใจที่เร่าร้อน ไม่อาจนึกคิดให้ปลอดโปร่งได
ใจที่เร่าร้อน ไม่อาจช่วยให้ร้ายกลายเป็นดีได้...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

ฝึกจิตทุกๆ ขณะที่มีเวลาดูลมหายใจสงบใจ ฝึกจิตทุกๆ ขณะที่มีเวลาดูลมหายใจ
จะเดิน นั่ง นอน ขับรถ หรืออื่นๆ ก็ทำสมาธิได้
ไม่จำเป็นต้องรอเวลาที่จะนั่งหลับตา
เพราะการทำสมาธิหมายถึง
การเอาจิตมาไว้กับกาย
คือทำอะไรก็รู้ชัด หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้
ซึ่งการทำสมาธินี้ ไม่เกี่ยวกับท่วงท่ากิริยาเลย
ทำได้ทุกที่ทุกเวลา

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม
มูลนิธิวิศวาธารอโรคยาธรรมศาลฯ