ทำความดีด้วยใจว่างจากกิเลส
...ทำความดีด้วยใจว่างจากกิเลส 
ทำความดีอย่างสบายๆ อย่างมีอุเบกขา 
คือ ทำใจเป็นกลางวางเฉย 
ไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้น 
การตั้งความหวังในผลของการทำดี...
เป็นธรรมดาของสามัญชนทั่วไป ซึ่งก็ไม่ผิด 
แต่ก็จะถูกต้องกว่า หากจะไม่ตั้งความหวังเลย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้ปฏิบัติต้องมีเกราะป้องกันตัวเองอย่างนี้
แม้คนอื่นเค้าจะไปกระทบเรา 
แต่ถ้าจิตของเรามีธรรมะ 
เหมือนกับไม่กระทบ มันเป็นอย่างนั้น 
คนที่ปฏิบัติธรรมมันต้องคุ้มครองตัวเอง 
มีเกราะป้องกันตัวเองคืออย่างนี้ 
คือสติปัญญาคุ้มครองตัวเองอย่างนี้ 
นี่แหละหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

หลวงพ่อไม อินทสิริ

ทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ตัวอุปาทานความยึดถือ
ทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ตัวอุปาทานความยึดถือ…
เมื่อจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็ไม่ทุกข์ ไม่ร้อน
เหมือนไฟมันจะร้อนแค่ไหนก็เป็นเรื่องของไฟ
ถ้าเราไม่เอามือไปแหย่ ไปจดเข้า มันจะร้อนได้อย่างไร
มันก็ร้อนอยู่ที่ไฟ ไม่ร้อนที่ตัวเรา 

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร