การภาวนาเปลี่ยนคนได้
การภาวนานี่ อาตมาถือเป็นเรื่องสุดยอด 
เพราะการภาวนานี่มันเปลี่ยนคนได้ 
มันเปลี่ยนชีวิตได้ เปลี่ยนจิตใจได้ ...
เปลี่ยนจิตใจจากจิตใจไม่ดีเป็นคนดี 
จากจิตใจไม่มีธรรมเป็นธรรม 
จิตใจไม่เห็นกายว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
มาภาวนาแล้วมองเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
นี่มันอัศจรรย์ตรงนี้ มันเปลี่ยนได้จริงๆ 
โยมท้อแท้ไม่ได้

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล