รู้จักเรียนรู้อาการของจิตจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตอยู่กับตัว อารมณ์ดับธรรมชาติจิต
มันน้อมไปสู่อารมณ์ 
ปรุงแต่งอารมณ์
ถ้าเราเอาจิตกลับมา... 
กลับเข้ามา
พอจิตมันกลับมาอยู่กับตัวเองได้ 
อารมณ์ข้างนอก....ดับหมด !!!


พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมเห็นตามจริงภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่น
ไม่ต้องทำเจตนาว่า 
ขอเราจงรู้เห็นตามเป็นจริงเถิด
ภิกษุทั้งหลาย 
ข้อที่บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว 
รู้เห็นตามเป็นจริงนี้ เป็นธรรมดา

-บาลี เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๓๖/๒๐๙

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา